Urban Partners mukaan pilotoimaan SBTi:n ohjeistusta rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

31 tammikuun, 2024

• Urban Partners on yksi 15 yrityksestä maailmassa, joka on valittu pilotoimaan SBTi:n uutta rakennetun ympäristön ohjeistusta. Nrep osana Urban Partnersia tuo mukanaan laajan ja monipuolisen kokemuksen kiinteistöalan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä sekä ilmastotekojen toteuttamisesta.
• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kaupungeissa on ilmastotoimien osalta avainasemassa, ja sen vuoksi myös SBTi työstää koko sektorin laajuista, tieteeseen pohjautuvaa ohjeistusta tukemaan vihreää siirtymää kiinteistöalalle. Kiinteistöala synnyttää lähes 40 % maailman kasvihuonekaasuista.

Science Based Targets initiative (SBTi) on valinnut kaupunkiympäristöjen ongelmien ratkaisuun erikoistuneen sijoitusalusta Urban Partnersin kehittämään ohjeistusta, joka auttaa rakennettuun ympäristöön keskittyviä yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

Urban Partners on yksi vain 15 yrityksestä maailmassa, jotka ovat valittu testaamaan ja kehittämään SBTi:n Buildings Guidance and Target-Setting Tool -ohjeistusta. Ohjeistus tarjoaa tieteeseen perustuvat metodit, työkalut ja ohjeet kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille ja muille sidosryhmille. Urban Partnersilla on vankka kokemus pohjautuu sen kiinteistösijoittamisesta sekä -kehittämisestä vastaavan Nrepin liiketoiminnan kautta. Nrep hallinoi 8 miljoonan neliömetrin suuruista kiinteistöportfoliota ja on Pohjoismaiden suurin kiinteistösijoittaja.

Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä saavuttamaan Pariisin ilmastosopimukseen kirjattu 1,5 asteen tavoite asianmukaisen päästölaskennan ja raportoinnin sekä tavoitteiden asettamisen ja validoinnin avulla.

Yritys on viimeisen vuoden aikana työstänyt kasvihuonekaasujen mittaukseen ja tavoitteiden asettamiseen tarkoitettua ohjekokoelmaa, joka pohjautuu SBTi:n toukokuussa 2023 julkaistuun Buildings Sector Guidance -oppaaseen. Valinnan myötä Urban Partners jakaa keräämänsä aineiston SBTi:n kanssa ja auttaa tunnistamaan tarvittavia lisäyksiä. Mukana olevat 15 yritystä on valittu siten, että edustajia on kaikkialta maailmasta tarjoten SBTi:lle ymmärrystä siitä, miten yritysten resursseja voidaan parhaiten hyödyntää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nrepin sijoitusjohtaja Jani Nokkanen: “Rakennusalan nykyisten päästömäärien ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen vaatiman tason välillä on tällä hetkellä kasvava kuilu, ja meidän täytyy tehdä korjaavat liikkeet nopeasti. Yhteistyö kestävien käytäntöjen kehittämiseksi, josta SBTi:n uusi aloite on mainio esimerkki, on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Urban Partners on tehnyt vuosia töitä edistääkseen uusia, päästöjä vähentäviä innovaatioita, joiden avulla voidaan auttaa alaa eteenpäin. Tämän työn jatkumisen kannalta SBTi on avainasemassa.”

Nrepin kiinteistöportfolio sisältää useita aloitteita päästöjen vähentämiseen, mukaan lukien erilaiset tavat lisätä vähähiilisten materiaalien käyttöä rakentamisessa. Lisäksi yritys on hiljattain tuplannut paikallisen uusiutuvan energiatuotantonsa. Jokaisen rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään elinkaaren päästöjen arviointi, ja suunnitelmat hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle on laadittu jo 96 prosentille portfolion kiinteistöistä. Nrep haluaa myös parantaa rakennusten päästödatan laatua ja kattavuutta, joten se on kerännyt reaaliaikaisia kulutusmittaritietoja yli kahdesta kolmasosasta sen kiinteistöistä.

Urban Partnersin vastuullisuusjohtaja Elisabeth Hermann Frederiksen: “Yksikään yritys ei voi tehdä täydellistä muutosta omin päin. Tarvitaan yhteistyötä ja yhteisen suunnan selkiytystä, jotta voimme tunnistaa parhaat toimintatavat ja työskennellä avoimesti yhteisen tavoitteen eteen. Tuomme SBTi:n kanssa tiiviisti tehtävään yhteistyöhön oman asiantuntemuksemme, ja olemme mukana koko maailman kattavassa kehitystyössä, jonka tavoitteena on luoda yhdessä selkeät ja muutosta helpottavat toimintamallit.”

Ohjeistuksen kehitystyöstä vastaa Science Based Targets initiative (SBTi) yhteistyössä CDP:n, UN Global Compactin, World Resources Instituten (WRI), WWF:n, sekä We Mean Business Coalitionin kanssa. SBTi:n tavoite on tukea maailmanlaajuisesti yrityksiä tekemään se, mitä ilmastotiede vaatii maailmantaloudelta: puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nettonollapäästöt ennen vuotta 2050. Elisabeth Hermann Federiksen kannustaa rakennusalaa yhdenmukaistamaan toimintansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

“Yritysten täytyy käydä läpi jyrkkä mutta välttämätön oppimiskäyrä, jotta ne voivat täysin ymmärtää ilmaston hätätilan. Kannustamme kiinteistöalan yrityksiä, kaupunkikehittäjiä, päättäjiä sekä muita sidosryhmiä ympäri maailmaa liittymään mukaan tieteeseen pohjautuvien toimien edistämiseen, kuten SBTi:n tuoreeseen aloitteeseen.”

Sen lisäksi, että Urban Partners on valittu tukemaan SBTi:n ohjeistuksen kehittämistä, aikoo se mukauttaa Nrepin portfolion nykyiset Net Zero -tavoitteet tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, jotka pohjautuvat tulevaan SBTi Buildings Guidance and Target-Setting Tool -ohjeistukseen.

Published: tammikuu, 31 2024