Nrepin tukeman Kulmakiven tavoitteena uudistaa Oulunkylän keskusta yhdessä Helsingin kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa

1 marraskuun, 2021

Kiinteistökehitysyhtiö Kulmakiven kehittämisvaraushakemus ja alustavat ehdotukset uudistuvan Oulunkylän keskustan kehittämiseksi ovat parhaillaan Helsingin kaupungin käsittelyssä. Oulunkylän kehittäminen tukee Nrepin tavoitetta edistää kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua, joissa yksittäisten kiinteistöhankkeiden sijasta alueelle suunnitellaan laajempia asumisen ja palveluiden monipuolisia kokonaisuuksia.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää kestävästi raideliikenteen solmukohdassa olevaa Oulunkylän keskustaa nykyisestä paremmin palvelevaksi ja monipuolisemmaksi. Keskeisimpänä tarpeena on Oulunkylän liikekeskuksen ja sen läheisen rakennetun ympäristön kehittäminen. Tällä pyritään vastaamaan sekä palveluntarjoajien että asukkaiden kasvaviin tarpeisiin. Uudistuvalla kaupunginosalla on myös kasvava tarve uusille asunnoille ja moderneille toimitiloille. Kokonaisuus tulee myös olemaan linjassa Helsingin kaupungin sekä Nrepin hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.

Hanketta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä nykyisen liikekeskuksen yrittäjien kanssa ja pitkälti alueen toimijoiden omasta aloitteesta. Nrepin ja kokeneiden kaupunki- ja kiinteistökehittäjien perustama yhteisyritys Kulmakivi on esittänyt alustavat suunnitelmansa alueen uudistamiseksi ja hakenut maa-alueiden omistajalta Helsingin kaupungilta kehittämisvarausta omasta ja liikekeskuksen osakkaiden puolesta.

Hankkeen myötä keskusta-alueelle toteutettaisiin entistä laajempia liiketiloja keskustakortteleiden katutasoon, uusia asuntoja sekä modernit toimitilat kirjaston, nuorisopalveluiden ja työväenopistojen käyttöön. Lisäksi alueelle on ajatuksena sijoittaa merkittävä uusi perhe-, terveys- ja hyvinvointikeskus. Toteutuessaan hanke vahvistaa kaupunginosan vetovoimaisuutta sekä parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta tuomalla Oulunkylälle monipuolisemman ja selkeämmän keskusta-alueen.

“On hienoa, että alueen toimijoilla ja Helsingin kaupungilla on voimakasta halua uudistaa Oulunkylän ydinaluetta. Kaupungeissa tarvitaan kokonaisvaltaista kehitystä, jossa huomioidaan alueen vaatimukset ja tarpeet niin yritysten, palveluntarjoajien kuin asukkaiden näkökulmasta. Oulukylässä on nyt erinomaiset mahdollisuudet luoda tulevaisuudessa toimivampi ja viihtyisämpi keskusta loistavien liikenneyhteyksien varrelle,” sanoo Nrepin Petri Valkama.

Kokonaisvaltainen kaupunkikehitys nojaa yhteisiin toimintamalleihin ja alueen tarpeisiin

Oulunkylässä on käynnissä muitakin kehityshankkeita, joten nyt on hyvä aika keskittyä myös keskusta-alueen päivittämiseen.
Alueen kehittämiselle on selkeää tarvetta.

”Aloite Oulunkylän keskusta-alueen kehittämiseksi on lähtenyt liikkeelle asukkaiden ja liikekeskuksen osakkaiden tarpeesta. Näin merkittävää kaupungin omistamaa aluetta ei kehitetä yksin ja tavoitteena on kaikkien osallisten kannalta hyvä hanke. Mikäli pääsemme kehittämisvarauksen puitteissa jatkamaan alueen suunnittelua, sitä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä kaupungin sekä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Meillä on paljon kokemusta liiketilojen sekä asumisen kehittämisestä. Toimintamme perustuu aina osallisten yhteiseen kehityshaluun ja hyvään vuoropuheluun,” kertoo Kim Bono Kulmakivestä.

Kaupunki on julkaissut Kulmakiven esittämät kehitysehdotukset kaupunkilaisten kommentoitavaksi Kerro kantasi -palvelussa 1.11.2021. Alueen asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus verkkokyselyn avulla esittää mielipiteensä tavoitteista ja siitä, voidaanko kehittämisvaraus myöntää Kulmakivelle. Kaupunki ja Kulmakivi huomioivat kerätyn palautteen suunnittelutyössä. Mikäli kaupunki päättää myöntää Kulmakivelle kehittämisvarauksen, kaupungin omistamaa aluetta voidaan lähteä jatkosuunnittelemaan yhteistyössä kaupungin, liikekeskuksen osakkaiden ja alueen asukkaiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on uudistaa alueen asemakaava vuoteen 2024 mennessä, jonka jälkeen ryhdyttäisiin rakennustöihin.

Lisätietoja:

Petri Valkama, osakas, Nrep
puh. +358 9 674 410

Kim Bono
puh. +358 44 751 0100

Marianne Kaunio
puh. +358 50 593 1444

Published: marraskuu, 1 2021